دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی رئيس جمهور سابق تايوان محكوم شد

دادگاه عالي تايوان رئيس جمهور سابق اين كشور و همسرش را به اتهام فساد مالي به 19 سال زندان محكوم كرد.به گزارش ايسنا، محكوميت چن شويي بيان، رئيس جمهور سابق تايوان ممكن است بر انتخابات محلي 25 نوامبر تاثير گذارد.وي از يك حزب اپوزيسيون ضد چين به پست رياست جمهوري رسيده بود و از سال 2000 تا 2008 اين سمت را عهده‌دار بود.انتخابات محلي 27 نوامبر به عنوان مقدمه‌اي براي انتخابات رياست جمهوري سال 2012 محسوب مي‌شود و از اهميت بسزايي برخوردار است.چن شوئي بيان كه هم اكنون دو سال در زندان بوده تا به پرونده فساد مالي‌اش رسيدگي شود اولين رئيس جمهور تايوان خواهد بود كه با محكوميت زندان مواجه مي‌شود.وي تمامي اتهامات را رد كرده و اظهار داشته اين اتهامات با انگيزه‌هاي سياسي به او وارد شده است.يك سخنگو اظهار داشت وي به همراه وكيلش در حال انجام آخرين تلاشها براي لغو كردن اين حكم هستند.وي در زمان تصدي‌گري خود به عنوان رئيس جمهور تايوان از استقلال رسمي تايوان از چين دفاع مي‌كرد.پس از 60 سال جدايي تايوان از چين اين كشور هم چنان مدعي است كه تايوان يكي از ايالت‌هاي جدا شده آن است.براساس گزارش خبرگزاري رويترز، البته هم اكنون حزب ملي گرايان تايوان كه حزب حاكم اين كشور است رويكردي آشتي جويانه‌تر نسبت به چين دارد و تبادلات تجاري خود با چين را افزايش داده است.چن شويي بيان به همراه همسرش وو شوجن با اتهاماتي نظير پولشويي و سوء استفاده از بودجه دولتي مواجه هستند.