دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی توضيحات محسن هاشمي درباره خاطرات پدر

محسن هاشمي رفسنجاني، مدير مسئول دفتر نشر معارف انقلاب (ناشر کتاب کارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني) درباره نقد عباس سليمي نمين توضيحاتي داد.  به گزارش خبرآنلاين پس از آنکه هفته نامه پنجره در کتاب ضميمه اي با عنوان رمز و راز، که به قلم عباس سليمي نمين، منتشر کرد، محسن هاشمي توضيحات زير را نوشت:سومين کتاب ضميمه هفته نامه پنجره با عنوان “رمز و راز” به نقد کتاب دفاع و سياست اختصاص يافته است.آقاي عباس سليمي نمين پيش از اين نيز نقد هايي برکتاب  هاي قبلي دفتر نشر معارف انقلاب از جمله عبور از بحران،پس از بحران، آرامش و چالش، به سوي سرنوشت، اميد و دلواپسي و اوج دفاع، تدوين و منتشر کرده بودند. بررسي روند اين نقد ها نشان دهنده موضوع خاصي است. چنين به نظر مي رسد که نگارنده نقد، گزاره از پيش فرض شده اي از مجموع عملکرد آيت الله هاشمي رفسنجاني در حيات سياسي، در ذهن خود دارد که کتاب  هاي خاطرات بهانه و محملي شده است تا با انتخاب گزينشي جملات و ربط دادن آن به همديگر در صدد اثبات آن گزاره ذهني باشد. گزاره پيش فرض شده ايشان آن است که آيت الله هاشمي رفسنجاني با بنيانگذار جمهوري اسلامي اختلاف و تضاد ديدگاه داشته و سعي کرده است نظرات خود را پيش ببرد و اين امر باعث شده است که انقلاب اسلامي برخلاف نظرات حضرت امام (رحمت الله عليه) به مسير خود ادامه دهد. در جاي جاي نقد کتاب، اتهاماتي مطرح شده اند که دقيقا خلاف اسناد گويا و قابل توجه در هر موضوع هستند، اما ايشان بدون ارائه هيچ سندي و حتي با آوردن اسناد خلاف، آن ادعا هاي غيرقابل اثبات را مطرح مي کنند. در واقع ناقد، تحليل  هاي شخصي خود را جايگزين اسناد عيني و گويا کرده  است.  نکته مهم اين است که سير از “نتيجه” به سوي “ادله”، حاصلي جز تحريف تاريخ ندارد، زيرا در مسائل تاريخي، کافي است شما از ميان ده  ها عامل موثر بر يک رويداد، تنها به بزرگ نمايي يک عامل بپردازيد و نتيجه دلخواه خود را بگيريد، اما اين امر، قطعا منجر به تحريف تاريخ مي شود.براي رسيدن به نتايج درست تاريخي، حتما بايد از “ادله” به سوي “نتيجه” حرکت کرد و همه عوامل دخيل در يک رويداد را در کنار هم قرار داد و درباره نقش يک عامل، بزرگ نمايي نکرد و سهم همه عوامل را به عدالت ادا کرد. متاسفانه کار ناقد کاملا از اين روش درست تحليلي، فاصله دارد و ايشان صرفا درصدد اثبات نتايجي است که در عالم “سياست” به آن رسيده ولو آن که به “تاريخ” متوسل شود و نقد تاريخي کند.با اين شيوه تحليل و نگارش تاريخ، نمي توان به نتايج و لوازم آن نيز تن داد و دست کم پسنديده نخواهد بود اگر با همين روش، به سراغ چهره  هاي مقبول و مورد حمايت برويم و تاريخ سياسي و مواضع فکري آنها را در طي 30 سال گذشته، با همين روش به قضاوت بنشينيم.آيا ايشان حاضر است يک يا چند مورد از عملکرد و مواضع برخي چهره  هاي مورد قبول خود را در دوره امام، برجسته کند و با همان روش تحليل تک عاملي، به قضاوت بپردازد و همان قضاوت را به کل شخصيت و عملکرد و مواضع آن تعميم دهد؟آيا ايشان مي پذيرد که انگيزه برخي از بزرگان را در دوره امام، واکاوي کنيم و تمام عملکرد پس از دوره امام آنان را به همان انگيزه ترسيمي، منتسب سازيم و نتيجه بگيريم که آن بزرگان طي 20 سال گذشته، درصدد تحقق تدريجي هدفي بوده اند که امام در گذشته مانع تحقق آن تلقي مي شد؟ به نظر نمي رسد به کارگيري اين روش تاريخ نويسي، مطلوب باشد و آقاي سليمي نمين هم نخواهد پذيرفت که اين شيوه، تعميم يابد و قانون شود.  در نقد “رمز و راز” به مسئله آيت الله منتظري، ماجراي مک فارلين، مساله جنگ و جمعه خونين مکه پرداخته شده است. دفتر نشر معارف انقلاب، براي آگاهي بيشتر خوانندگان محترم هفته نامه پنجره توضيحات زير را ضروري مي داند:گفته شده است که آقاي هاشمي با مبهم نويسي خاطرات، سعي مي کند نقش محوري خود را به عنوان راوي و حق تفسير در انحصار خود نگه دارد. همگان مي دانند که انتشار خاطرات سياست مداران در زمان حيات در کشور ما اقدامي غيرمعمول بوده است. آيت الله هاشمي رفسنجاني از معدود سياست مداراني است که توانسته علي رغم موقعيت بالاي سياسي و مشغله فراوان خود، فرصتي براي نگارش خاطرات روزانه خود اختصاص دهد. تدوين و انتشار اين يادداشت  هاي روزانه، نشان دهنده نظم فکري و کاري در زندگي ايشان و دغدغه جدي براي انتقال اطلاعات صحيح به آيندگان مي باشد.خاطرات انتشار يافته فرصت ارزشمندي در اختيار پژوهشگران و تاريخ نگاران قرار داده است تا از زبان يکي از تاثيرگذارترين شخصيت  هاي سياسي سه دهه اخير، بي واسطه تلاش جمعي انسان مسلمان و آرمان خواه را براي ايجاد جامعه اسلامي دريافت کنند.