دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مخالفت نمایندگان با موازی كاری در تعیین استانداردها

نمایندگان مجلس با حذف ماده 70 برنامه پنجم توسعه، مخالفت خود را باموازی كاری در انجام امور استانداردسازی و تعیین استانداردها در نهادی به جز سازمان استاندارد ابراز كردند.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه با پیشنهاد حذف «سید كاظم دلخوش» ماده 70 را از این برنامه حذف كردند.در این ماده به دولت اجازه داده می‌شد با استقرار و توسعه نظام ملی استاندارد، خدمات و قراردادها در حوزه‌های مختلف را با استفاده از نیروها و امكانات و ساختارهای موجود به نهادی غیر از سازمان استاندارد واگذار كند.متن این ماده كه با 99 رای موافق و 64 رای مخالف از برنامه پنجم توسعه كشور حذف شد، بدین شرح است:به معاونت اجازه داده می‌شود با استقرار و توسعه نظام ملی استاندارد خدمات و قراردادها در حوزه‌های مختلف از جمله امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری، زیست محیطی، سوخت و انرژی، مسكن، ارتباطات، حمل و نقل و سایر موارد خدماتی و قراردادها با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی و مقررات‌گذاری با استفاده از نیروها، امكانات وساختارهای موجود اقدام نماید.