دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی واکنش نمايندگان به توزيع يک نامه در مجلس

تهران امروز نوشت:سيروس برنا، نماينده مردم بروجن طي تذکري با استناد به ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس اظهار داشت:نامه‌هاي سيدمحمود کاشاني پسر آيت‌الله کاشاني در جا نامه‌اي نمايندگان قرار مي‌گيرد و اين مسئله قبلا اتفاق مي‌افتاد. نمايندگان بايد به موارد مندرج در دو مرقومه اخير وي توجه کنند چرا که وي موارد متعددي را به صورت ضمني و صريح در اين مرقومه‌ها آورده است که موجب وهن جايگاه مجلس مي‌شود. لذا از هيات رئيسه مي‌خواهم که از کنار اين مسئله به راحتي عبور نکند. برنا گفت: آقاي کاشاني در مرقومه خود هم مجلس و هم شوراي نگهبان را زيرسوال برده است که بايد با اين موارد برخورد مقتضي صورت گيرد.