دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تدوين نظام يكپارچه نظارتي جايگزين بيمه

نمايندگان به دولت اجازه دادند كه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين در بحث بيمه اقدام كند.به گزارش ایسنا، نمايندگان در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه و در ماده 107 به دولت اجازه دادند كه ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در سند بيمه بازرگاني نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظام مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي موسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام كنند.