دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی رانندگان بيمه شخص ثالث مي‌شوند

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به اعمال بيمه شخص ثالث در مورد راننده همانند سرنشينان شد.به گزارش ایسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با الحاق بندي به ماده 108 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف كردند تا نسبت به اعمال بيمه شخص ثالث در خصوص راننده همچون ساير سرنشينان اقدام كند.در اين ماده هم‌چنين وضع و دريافت هر گونه عوارض بر بيمه‌هاي تجاري شامل حق بيمه و حق بيمه اتكايي منحصر به مصوبات مجلس شوراي اسلامي شد.در ماده 109 نيز مصوب شد كه بيمه دستگاه‌هاي اجرايي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران كه موضوع ماده 30 قانون بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 مي‌باشد در طول سال‌هاي برنامه ملغي‌الاثر شود.