دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی زن حسابگر حقوق شوهرش را به زور پس مي‌داد

فارس: زني به دادگاه خانواده آمد و گفت: همسرم حسابگر است و حقوق هر ماه مرا را گرفته و با اصرار و زور و حساب و كتاب به من مي‌دهد.مردي با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.اين مرد در حضور قاضي شعبه 254 اين مجتمع قضايي خانواده با اشاره به اينكه بايد از همسرم جدا شوم، گفت: هر ماه كه حقوق مي‌گيرم همسرم، آن را از من گرفته و براي هر خرج كردن، حساب و كتاب مي‌كند و من بايد هميشه جواب پس دهم.وي ادامه داد: از اين وضع خسته شدم و از همسرم بارها خواسته‌ام كه اين رفتارش را ترك كند ولي او هر روز بدتر مي‌شود گويي از من طلبكار است و پول‌هاي خودم را با زور بهم مي‌دهد به طوري كه ديگر كلافه شده‌ام.مرد در حضور قاضي اين پرونده، افزود: جدايي مي‌تواند او را سر عقل بياورد تا با هر كسي ديگر كه ازدواج كرد اينگونه رفتار نكند و شوهرش را مانند زيردست خود ننگرد البته همسرم به تعريف پدرش از كودكي و نوجواني به همين شكل رفتار مي‌كرد و پول‌هاي پدرش را مي‌گرفته است و با زور و حساب و كتاب به او مي‌داده است.وي با اشاره به اينكه مادر همسرم فوت كرده است، گفت: مي‌خواهم از او جدا شوم و ديگر تحمل رفتارهايش را ندارم چرا كه رفتار او از دوران كودكي اينگونه است و اصلاح‌پذير نيست.قاضي اين شعبه به دليل عدم حضور زن و شهود، رسيدگي به پرونده را به آينده موكول كرد.