دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی قتل در پي ورشكستگي

تهران امروز: مرد 50 ساله گلپايگاني كه با ركود بازار گرفتار ورشكستگي شده بود براي حل مشكلات مالي و متقاعد كردن طلبكاران وارد بازي خطرناك مرگ و زندگي شد و در حالي‌كه مسلح به يك قبضه سلاح كمري بود به سراغ نعمت‌الله رفت و از او خواست تا از اقدام بر روي چك مربوط به همسرش خودداري كند اما اين درخواست او با مشاجره لفظي ادامه يافت و به قتل و زخمي شدن فرزند مقتول انجاميد.نادر 50 ساله فرش فروش و ساكن شهرستان گلپايگان اصفهان در تشريح واقعه گفت: مدت‌ها بود كه در كار فرش فروشي، دستي داشته و موفق هم بودم و به اين وسيله نان زن و بچه ام را تهيه مي‌كردم، تا اينكه بازار كار به ركود شديد برخورد كرد و من هم قادر به انجام تعهدات مالي خودم نبودم و براي رهايي ازمشكلات ناچار شروع به كشيدن چك از حساب خودم كردم و با خاتمه اوراق مالي خودم براي همسرم نيز دسته چك گرفته و او را نيز وارد بازي كرده و چك‌هاي متعددي نيز از او به طلبكاران دادم.اين ماجرا به حدي مرا آزار داده بود و تعداد طلبكاران ومقدار ديون مالي من به حدي رو به افزايش بود كه ديگرقادر به پرداخت اصل و سود وجوه نبودم و به همين دليل تصميم گرفتم براي حل مشكلات به مذاكره با طرف‌هايم بپردازم.نادر در ادامه و در جريان محاكمه خطاب به قضات دادگاه مي‌گويد: متاسفانه من علاوه بر چك‌هاي خودم، براي تضمين، چك‌هاي همسرم را نيز به‌عنوان پشتوانه تقديم طرف‌ها مي‌كردم و اين موضوع، مشكلات مرا مضاعف كرده بود.در اين ميان برخي افراد چك همسر مرا به ديگران واگذار مي‌كردند و مشكلات افزون تر مي‌شد و يكي از اين موارد مربوط مي‌شد به فرزند مقتول و من هم براي طرح مسئله به ايشان مراجعه كردم كه بلكه بپذيرد چك همسرم را استفاده نكند اما نه تنها اينگونه نشد بلكه وضعيت خطرناك تر هم شد.اين مرد 50 ساله مي‌گويد:مبلغ چك‌ها زياد نبود ولي امكان پرداختش برايم ميسر نبود. او با اشاره به اينكه چك خودم تنها چهارميليون و 600 هزار تومان و چك ديگر كه مربو ط به همسرم بود نيز دو ميليون 500 هزا تومان بود كه البته من اين اسناد را به فردي به‌نام «ق» داده بودم و او نيز اقدام به ظهر نويسي و خرج چك‌ها كرده و آنها را به نعمت الله داده بود كه او هم در تاريخ مقرر برگشت زده بود.به او مراجعه كردم و گفت بايد مدتي صبر كني و توضيح دادم مسئله چك‌ها چگونه است و او هم گفت بايد مدتي صبر كنم تا اينكه در روز واقعه حدود ساعت10 به منزل وي مراجعه كردم و به پسر مرحوم گفتم كه مساعدتي كرده و حداقل از دريافت سود خودداري كند كه او نتوانست تحمل كند و بين ما درگيري رخ داد و بعد درگيري به داخل خانه كشيده شد و در اين زمان بود كه من براي نجات خودم اقدام به تير اندازي هوايي كرده و از منزل گريختم و در شرايطي،چند نفر به من حمله كرده بودند، ناخود آگاه اسلحه شليك و عليرضا فرزند مقتول از ناحيه پا زخمي و نعمت نيز با اصابت گلوله‌اي به ناحيه سينه‌اش در دم جان باخت و پس از آن نيز در حال فرار با اسلحه بودم كه توسط ماموران پليس دستگير شدم.با اين مقدمه و اقاريرمقرون به صحت نزد بازپرس، وي با صدور قرار مقتضي روانه زندان شده و سرانجام پرونده وي براي رسيدگي به شعبه 17 كيفري و تجديد نظر استان اصفهان سپرده مي‌شود.در جريان رسيدگي هيات قضات اين شعبه،متهم بار ديگر با تشريح ماوقع و همچنين انكار اقدام به قتل عمدي تقاضاي بررسي بيشتر ماجرا را كرده و البته بر نظر پزشكي قانوني صحه مي‌گذارد و خانواده مقتول را دعوت به بخشش مي‌كند ليكن دادگاه با توجه به حمل اسلحه «كلت كمري برتا»9 ميلي‌متري توسط وي،تحقيقات انجام شده در مراحل مختلف دادرسي در دادسرا و تصاوير تهيه شده در بازسازي صحنه جنايت،نتايج اعلام شده از سوي پزشكي قانوني كه تصديق كرده گلوله از فاصله نزديك شليك شده و همچنين اقارير صريح وي كه بيانگر داشتن اختيار و عمدي بودن شليك با سلاح به سمت مقتول است و شهادت شهود متعدد، دفاعيات متهم را موجه ندانست و از آن جهت كه وي قبلا در جبهه حضور داشته است و از مهارت كافي در كاربرد سلاح برخوردار بوده و همچنين داراي سلامت كامل روحي و رواني كه به تاييد پزشكي قانوني نيز رسيده است، ادعاي وي مبني بر شليك تصادفي را مردود اعلام و با اكثريت آرا و نظر به درخواست قصاص از سوي اولياي دم مقتول، متهم را به قصاص نفس محكوم مي‌كند.به دنبال صدور اين راي، وكلاي متهم از سوي وي و در فرصت قانوني به راي صادره اعتراض كرده و پرونده براي رسيدگي نهايي به قضات شعبه نهم ديوان عالي كشور سپرده مي‌شود كه اين شعبه نيز با بررسي دقيق محتويات پرونده به‌صورت مفصل و همچنين مطالعه لوايح دفاعيه وكلاي طرفين و با عنايت به راي شعبه 17 كيفري و تجديد نظر استان اصفهان در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي نادر اشراقي، قاتل و از آنجا كه از سوي متهم و وكيل مدافع وي هيچ‌گونه دليلي كه موجب نقض دادنامه صادره شود ارائه نشده است و از نظر تشريفات دادرسي و مباني استدلال هم ايراد موثري وارد نشده و تقاضاي اولياي دم و بررسي مجموعه اظهارات متهم در طول مراحل مختلف دادرسي و قرائن و شواهد موجود راي شعبه كيفري استان اصفهان را تاييد و ابرام مي‌كند كه بنابر اين پس از انجام ساير مراحل و استيذان قصاص از رئيس قوه‌قضائيه اين قاتل نيز در پايان مسير زندگي قرار خواهد گرفت تا عبرتي باشد براي تمام ما كه هيچ‌گاه مگر با رعايت و توسل به قانون به‌دنبال احقاق حق خود نباشيم.