دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی قطعنامه غیرمتعهدها در رد قطعنامه ضدایرانی

کشورهای جنبش غیرمتعهدها با صدوربیانیه ای ارائه قطعنامه علیه ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم کردند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، اعضای جنبش غیرمتعهدها ارائه قطعنامه در این کمیته را باعث تضعیف ساختار و مکانیزم پیشرفته و دقیق “یو.پی. آر” دانستند که ایران در سال گذشته در سطح بسیار بالایی در آن مشارکت کرده بود.در بخشی از این بیانیه که متن آن در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اختیار کلیه کشورهای شرکت کننده قرار گرفت به رویکرد یکجانبه گرایانه کشورهای غربی در پرداختن به مسائل حقوق بشری سایر کشورها به شدت اعتراض شده است.این بیانیه می افزاید : اعضای جنبش غیرمتعهدها براین باورند که راه رسیدن به وضعیت مناسب حقوق بشر و آزادی های بنیادین باید از طیریق همکاری های و رویکردی سازنده پیگری شود و در راه رسیدن به این هدف باید از هرگونه دخالت در امور ملی کشورها پرهیز شود.اعضای جنبش نم در ادامه این بیانیه به پیدایش مکانیزم بررسی دوره ای جهانی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل موسوم به یو.پی آر اشاره کردند که دقیقا به همین منظور تشکیل شده تا خارج از چارچوب های سیاسی، استاندارد دوگانه و هرگونه شائبه دیگری صرفا به وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان بپردازد اما چنین اقداماتی باعث نابودی و تخریب آن می شود.غیرمتعهدها در ادامه تصریح کرده اند که سرانشان در پانزدهمین نشست شرم الشیخ در جولای 2009 بر نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان تنها نهاد مسئول برای بررسی وضعیت حقوق بشرکلیه کشورها و گفتگوی سازنده با آنها تاکید کرده اند و همچنین نگرانی عمیق خود را از جداسازی کشورهای خاص و صدور قطعنامه بر علیه آنها را اعلام داشته اند. از همین رو سران نم، این قطعنامه را با اصول جهانی حقوق بشر مغایر می دانند و معتقدند که این روش باعث نابودی تعامل به عنوان اصلی اساسی و موثر در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر به عنوان یک موضوع جهانی می شود.اعضای جنبش غیر متعهدها همچنین تاکید کردند که این قطعنامه شرایط را برای تخریب و بیراهه رفتن مکانیزم یو.پی. آر به عنوان اهرمی سازنده، غیرگزینشی، جامع ، سازنده و غیر جنجالی و غیر سیاسی از بین می برد و تحت تاثیرقرار می دهد.کشورهای عضو غیر متعهدها درپایان، بار دیگربا اشاره به اینکه هیچ نیازی به ایجاد یک راه موازی با شورای حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشراز طریق این قطعنامه در کمیته سوم نمی بینند تاکید کردند: ما براین باوریم که این قطعنامه ها تنها کشورهای عضو و در حال توسعه این جنبش را هدف قرار داده است.