دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی هویت مرزها در کمین تهدیدها

امروزه شاهد آن هستیم که موج فزاینده تهدیدات از سوی کشورهای غربی علیه کشورمان صورت میگیرد و آنها هر روز با ابزار جدید و روش خاصی در این عرصه گام برمیدارند که هر لحظه شناخت آن را سختتر و نیاز به بصیرت مورد نیاز برای تشخيص تهدیدها را فزایندهتر میسازد.
از خصلت فرهنگهاست که در بن وجودي خود بخواهند فرهنگ مقابل را تحت تأثیر خود قرار دهند و فرهنگ جعلی غرب در این عنصر تجاوز و نیرنگ شهره است. هر روز موج جدیدی از تهدید با روشهای خاص که عمده آنها جوانان کشورمان را هدف قرار دادهاند، رخ مينماید.در این میان ابزارهای مطلوب وجود دارند که اگرچه خود برخاسته از فرهنگ غرب و ساخته دست آنان هستند اما میتوان از آنها در جهت مهار سلطه فرهنگ مخرب مقابل بهره برد.صداوسیما یکی از این ابزارهای ويژه است که میتواند با رصد دقیق اوضاع و احوال اجتماع و با شناسایی به موقع تهدیدها، نسبت به مهار آنها و حتی در عوض پاتک به آنها گام بردارد. نقش صداوسیما در میان سایر ابزارهای فرهنگ اجتماع پررنگتر و اثرگذاری آن به میزان غیرقابل تصوری مشهودتر است.اگر صداوسیما بتواند در این رسالت خود به خوبي عمل کند و با بهکارگیری نخبگان جامعه، برنامههاي فاخر و ارزشمند را سامان ببیند میتواند در این معادله در جایگاه یک ابزار ارزشمند، نقش منحصربهفرد خود را ایفا کند. صداوسیما قادر است یک دانشگاه انسانساز باشد و از دل برنامههای خود انسانهای بابصیرت و با آگاهی بسیار را پرورش دهد که یعنی انسانها به ابزاری برای مقابله با تهدیدات بدل شوند. از آنجا که غرب با رسانه بسیاری از اهداف شوم و استکباری خود را پیش میبرد، رسالت رسانهها در این میان حلقهوار، سنگین و ممتاز است.نیاز جدی امروز ما به برنامهریزی ویژهای در عرصه فرهنگ است که حلقهوار، رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب و مجازی را در کنار هم دیده و در ایفای رسالت تاریخی هریک آنها را به خوبی مورد بهرهبرداری قرار دهد. این عمل ارزشمند نیازمند به مدیریت و برنامه کلان فرهنگي است و طراحان این برنامههای کلان فرهنگي از دل اجتماع برمیخیزند. لازم است بسیار سریع نسبت به اصلاح این رویهها و حاکم کردن فضای اسلامی و انقلابي در آنها مبادرت ورزيم تا در آینده حسرت روزهای پرارزش امروز را نخوریم.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندر خمیر و حاجی آباد
منبع: نشریه “صبح ساحل” بندرعباس