دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تشریح مراتب اصولگرایی

عضو
جامعه روحانیت مبارز گفت: اصوگرایان نیز طبق قاعده تشكیك دارای مراتب
مختلف می باشند، مانند متقین كه دارای مراتبی اما در متقی بودن اشتراك
دارند.

نوباوه: اصولگرایان مانند انگشتان دست كوچك یا بزرگ دارنددر
همین ارتباط عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان
راست، اصولگرا و اصولگراتر وجود دارد و همچنین این جریان نیز مانند
انگشتان دست كوچك یا بزرگ هستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان بیژن
نوباوه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی  با تاكید بر اینكه در جریان اصولگرایی هیچ تفرقه و اختلاف اساسی وجود
ندارد؛گفت: درجات پایبندی افراد به چهارچوب های اصولگرایی براساس سلایق
متفاوت، مختلف است؛ اما این امر به معنای وجود اختلاف اساسی در تفرقه در
جریان اصولگرایی نیست.وی تاكید كرد: افرادی كه از اصول و چارچوب های اصولگرایی خارج شوند هرگز در جناح راست جایگاهی ندارند و در تفكر اصولگرایی نمی‌گنجند.رئیس
كمیته رسانه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جریان راست نیز درجات
پایبندی افراد به چارچوب های اصولگرایی متفاوت بوده و مانند انگلستان دست
نیز كوچك یا بزرگ وجود دارد. ابراهیمی: اصولگرایی دارای مراتب مختلف استدر
ادامه ابراهیمی گفت: اصوگرایان نیز طبق قاعده تشكیك دارای مراتب مختلف می
باشند، مانند متقین كه دارای مراتبی هستند اما در متقی بودن اشتراك دارند.حسین
ابراهیمی تاكید كرد: اصولگرایی چتری
گسترده است كه اعضای آن در عین اختلاف سلایق سیاسی دارای اتحاد و وفاق
كامل در اصول و چارچوب های اساسی هستند.وی
با بیان اینكه اصولگرایان نیز طبق قائده تشكیك دارای مراتب مختلفی می
باشد،خاطر نشان كرد: اصولگرایان با تاكید بر نقاط مشترك، وحدت را تثبیت می
كنند.