دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پافشاري مجلس بر استقلال بانك مركزي

مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي كه منجر به كنار گذاشته شدن رئيس‌جمهور از اين مجمع شد، نگراني دولتمردان را به دنبال داشت. بر اساس مصوبه مجلس تا حدود زيادي بانك مركزي از زير لواي دولت خارج شد و اختيار رئيس‌جمهور براي انتخاب رئيس كل بانك مركزي سلب شد هر چند كه با توجه به لزوم حفظ جايگاه حاكميتي اين نهاد سياستگذار، بخش عمده اعضاي مجمع همچنان از طريق دولت به مجلس معرفي مي‌شوند. در اين شرايط مخالفان مصوبه مجلس يعني دولتي‌ها، هريك به نوعي به نقد تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي نشسته و بر لزوم سايه مستقيم دولت در انتخاب رئيس كل تاكيد كردند. حتي از ميان نمايندگان مجلس 50 نماينده نامه‌اي تنظيم كردند تا مصوبه مجلس مبني بر استقلال بانك مركزي اصلاح و تغيير كند. از ميان نمايندگان مجلس علي اصغر زارعي،عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به تلاش تعدادي از نمايندگان براي اصلاح مصوبه مجلس در خصوص بانك مركزي گفت: پذيرش طرح اصلاحي تهيه شده توسط نمايندگان و بررسي آن در مجلس به نظر هيات رئيسه بستگي دارد در غير اين صورت شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراد خواهد گرفت. در اين مصوبه افرادي وارد مجمع عمومي شده‌اند كه به لحاظ قانوني به هيچ كس پاسخگو نيستند. اين مصوبه خلاف قانون اساسي است و از نظر اداري نيز مشكل ساز است، زيرا چگونه مي‌خواهيم افرادي كه در برابر كسي پاسخگو نيستند را به عنوان اعضاي مجمع عمومي انتخاب كنيم و تصميمات آنان را بپذيريم.ولي اسماعيلي، عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس نيز در اين خصوص از تهيه طرح اصلاحي توسط تعدادي از نمايندگان براي تغيير مصوبه مجلس كه از اختيارات دولت در بانك مركزي مي‌كاهد خبر داد و گفت: طرح اصلاحي با امضاي بيش از 50 نماينده كه نسبت به اين مصوبه معترض هستند تهيه شده است. طبق آيين نامه مجلس مي‌توان طرح اصلاحي را با بيش از 50 امضا تقديم مجلس كرد. تلاش ما اين است كه اين ماده به كميسيون تلفيق باز گردد و در آن كميسيون تصميم ديگري گرفته شود. همچنين رئيس‌جمهوري هفته گذشته در مصاحبه مطبوعاتي خود نسبت به اين مصوبه مجلس اعتراض كرده و اعلام كرده بود اين مصوبه مجلس در مورد استقلال بانك مركزي در حالي تصويب شده است كه نمايندگان به اندازه كافي توجيه نشده بودند و مصوبه مورد اشاره جهت اصلاح به كميسيون تلفيق ارجاع شده است. حال با بازگشت اين مصوبه به كميسيون تلفيق باز هم نظر مخالفان طرح استقلال ريشه‌اي بانك مركزي و تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جلب نشد و اكثريت مجلس بر اجراي مصوبه پا فشاري كردند. علي اكبر اولياء، عضو كميسيون تلفيق مجلس در اين خصوص مي‌گويد: طبق مذاكرتي كه با باهنر رئيس كميسيون تلفيق داشته ام ظاهرا اين ارجاع تنها به منظور اعمال برخي « اصلاحات عبارتي» است و به هيچ عنوان بنا نيست تغييرات مد نظر دولت در آن اعمال شود. او درخصوص برخي اخبار مبني بر ارجاع مصوبه مجلس در مورد استقلال بانك مركزي به كميسيون تلفيق، اظهاركرد: اين بحث مدتي است كه شنيده مي‌شود اما ظاهرا تنها قرار است « اصلاحات عبارتي » در مورد اين مصوبه صورت گيرد وبرخي عبارت‌ها فقط ويرايش شود. اين نماينده مجلس در ادامه تصريح كرد: دولت اميدوار است كه اين مصوبه مطابق ميل خودش تغيير كند اما كميسيون تلفيق چنين تصميمي ندارد. به گفته وي احتمالا شوراي نگهبان كه در حال بررسي همزمان مصوبات مجلس درخصوص برنامه پنجم توسعه است، ايرادي را به صورت شفاهي در مورد اين مصوبه مطرح كرده است كه اين مصوبه مجلس به كميسيون تلفيق برگشته و بناست اصلاحات عبارتي در آن صورت گيرد. اين مصوبه امروز در كميسيون تلفيق بررسي مي‌شود و اصلاحات عبارتي لازم اعمال خواهد شد. از سوي ديگر سعدالله نصيري، عضو ديگركميسيون تلفيق مجلس در باره برخي خبرها مبني بر ارجاع مصوبه مجلس در مورد استقلال بانك مركزي به كميسيون تلفيق اظهار كرد: شنيده شده است كه به منظور رفع برخي از ابهام‌ها اين مصوبه به كميسيون تلفيق ارجاع شده است اما تاكنون، ‌در اين كميسيون چنين موضوعي مورد بررسي قرار نگرفته است. وي خاطر نشان كرد: امروز آخرين جلسه كميسيون تلفيق به منظور بررسي مواد ارجاعي مانده است و در صورتي كه چنين مصوبه‌اي به كميسيون ارجاع شده باشد بايد امروز مورد بررسي قرار گيرد.منبع: تهران امروز