دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی اختیارات‌دستگاه‌های‌دولتی‌در‌دست‌مدیران‌مناطق‌آزاد

 مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به عنوان بالاترین مقام منطقه تعیین شد.
به گزارش خبرآنلاین نمایندگان مجلس شورای اسلامی
عصر امروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم و برای
رسیدگی به ماده 105 بند الف آن را که به کمیسیون ارجاع شده بود را تصویب
کردند.
نمایندگان مجلس اختیارات فرماندار در ارتباط با مصوبات
شوراهای اسلامی شهر و روستا در منطقه آزاد را به مدیر سازمان این منطقه
واگذار کردند.
براساس بند الف ماده 105 که مربوط به مناطق آزاد است،
مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام
منطقه و قائم مقام شورای شهر و روستا محسوب می شوند و همه وظایف، اختیارات و
مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر و روستا و دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در
این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده وی است.
همچنین در این ماده طی یک تبصره تصریح شده که سازمان‌های
مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و
قانون کار اداره می‌شوند. بر این اساس واگذاری وظایف، اختیارات و
مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری با موافقت ایشان صورت
می‌پذیرد.
این تبصره با پیشنهاد حذف نمایندگان مواجه شد که در این
هنگام به خاطر اینکه ریاست جلسه از آقای لاریجانی به آقای ابوترابی فرد
تغییر کرد، ابوترابی در پاسخ به اخطار مطهری آن را وارد ندانست.
بر اساس پیشنهاد فاطمه رهبر و لاهوتی، دو تن از نمایندگان
درباره حذف کل ماده 105 و یا بند الف آن دولت اعلام مخالفت کرده و از
نمایندگان خواستند تا با حذف این بند موافقت نکنند.
نماینده دولت نیز گفت: بر اساس قانون مناطق آزاد، وقتی که
قانون اجرا می شد مسایلی در اجرا پیش آمد که منجر به کندی و توقف کار شد.
لذا در برنامه چهارم مجلس مصوب کرد تا مدیریت سازمان های مناطق آزاد به
نمایندگی از رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی به فرمانداران
واگذار شود. اگر این بند حذف شود کل کار در مناطق آزاد قفل خواهد شد و مشکل
پیدا خواهیم کرد.