دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی دانشكده‌هاي‌فني‌و‌حرفه‌اي‌به‌وزارت‌علوم‌ملحق‌مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ارجاعي برنامه پنجم به كميسيون تلفيق، در ماده 28 مكرر مصوب كردند كه از ابتداي برنامه‌ي پنجم، آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش، از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق گردد.به گزارش ایسنا، بر اين اساس اين انتزاع و انتقال با كليه امكانات، اموال منتقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارايي‌ها و تعهدات و مسئوليت‌ها انجام مي‌شود.هم‌چنين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته، به پذيرش دانشجو در اين آموزشكده‌ها اقدام نمايد.طبق تبصره اين ماده، مبناي انتزاع و انتقال، آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشكده‌هايي است كه در سال تصيلي 89-88 فعال بوده يا مجوز داشته‌اند. طبق رفع ابهام صورت گرفته اين موضوع عطف به ماسبق نمي‌شود. طبق رفع ابهام ديگري، دانشكده‌هاي آموزش و پرورش – شهيد رجايي و تربيت معلم – مشمول نمي‌شود.