دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مخالفت مجلس با ادغام نهادهاي حمايتي

نمايندگان مجلس با تدوين سياست‌ها و ساز و كارهاي اجرايي از طريق ادغام يا تجميع ساختاري يا مديريتي به منظور تحقق عدالت در تخصيص منابع و امكانات مادي كشور مخالفت كردند.به گزارش ايلنا نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز به ماده 43 برنامه پنجم توسعه كه از سوي كميسيون تلفيق اصلاح شده بود، راي منفي دادند و اين ماده را حذف كردند.براساس اين ماده به منظور تحقق عدالت در تخصيص منابع و امكانات مادي كشور، كاهش فقر و نابرابري درآمدي، دولت در چهارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نسبت به تدوين سياست‌ها و ساز و كارهاي اجرايي مورد نياز، اصلاح ساختاري نهادهاي حماتي و صندوق‌هاي بيمه‌اي از طريق ادغام يا تجميع ساختاري يا مديريتي يا واگذاري وظايف و منابع اقدام مي‌كرد.البته اجراي اين حكم در مورد كميته امداد امام خميني (ره) و نهادهاي حمايتي زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان بود.