دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بررسی اساسنامه صندوق توسعه ملی آغاز شد

مجلس ادامه بررسی مواد مراعی مانده در لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد.

به
گزارش خانه ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر روز سه شنبه
مواد به جای مانده از لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
را در ساعت 20/14 آغاز کردند.نمایندگان
مجلس شورای اسلامی در جلسه سه شنبه ماده 53 از لایحه برنامه و نیز
اساسنامه صندوق توسعه ملی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.