دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مرز فرصتی اقتصادی

پیمان
فروزش نماینده زاهدان در یادداشتی که در هفته نامه مندیل به چاپ رسانده با
اشاره به طرح جامعه پایدار آورده است که طی هفته های گذشته قانونی به نام
تدوین طرح جامعه امنیت پایدار در مرزها به تصویب مجلس رسید كه چنانچه به
درستی انجام شود نه تنها در امنیت منطقه كه در اقتصاد مناطق مرزی نقش
بسیاری خواهد داشت.

برنامه
كارشناسی كه در حوزه پایداری امنیت مرزی قرار است به عنوان طرح جامع تدوین
شود باید علاوه بر بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به حوزه عمران اقتصاد نیز
ورود داشته باشد. در واقع اگر بتوانیم این حوزه را به پایداری مرزها گره
بزنیم توانسته‌ایم برنامه خوبی تهیه كنیم. در
تهیه این برنامه ضروری است كه به مرز به عنوان یك فرصت نگاه كنیم. هر دو
كشوری كه در دو طرف مرز هستند اگر نگاه اقتصادی به مرز داشته باشند
می‌توانند در حفظ امنیت آن نقش اساسی داشته باشند. در
این برنامه باید تلاش شود با كارشناسی‌هایی كه انجام می‌شود بتوانند در
حوزه عمران اقتصاد و پدیده‌های اجتماعی كه در آنجا شكل می‌گیرد آن را به
رفاه اجتماعی ارتباط دهند. درتهیه
وتدوین طرح جامع امنیت پایدار در مناطق مرزی خصوصیات و ویژگی‌های مردم
منطقه را منظور كنیم هرچند این برنامه بر پایه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
بنا می‌شود كه در تمامی مرزها مشترك است همچنین در حوزه عمران اقتصاد
تفاوت‌های آنچنانی در مرز‌های مختلف وجود ندارد. اما شناخت ویژگی‌ها و
خصوصیات متفاوت در مناطق مختلف در بهتر اجرایی كردن این طرح بی‌تأثیر
نیست.