دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی برداشت از حساب فقط با اجازه مجلس

بر اساس مصوبه مجلس فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت، با اعمال اصلاحات و تغییراتی تداوم خواهد یافت.به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی ماده مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی مقرر کردند فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت، موضوع ماده یک قانون برنامه توسعه مصوب 3/6/83 با اعمال اصلاحات و تغییراتی تداوم خواهد یافت.نمایندگان در اصلاح و تغییر مد نظر در فعالیت حساب ذخیره ارزی مقرر کردند عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاطری و درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سالهای بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز شود.همچنین مقرر شد تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس مجاز است.پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل بر عهده دولت است.همچنین ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.