دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاه‌های اجرایی

با
موافقت مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی می توانند پس از کسب موافقت و
مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند.

به
گزارش خانه ملت، در جلسه علنی روز چهارشنبه 17 آذر 1389 در ادامه
بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص مواد مراعا مانده و ارجاعی لایحه برنامه
پنجم توسعه کشور نمایندگان ماده الحاقی 3 این لایحه را با 123 رای موافق،
24 رای مخالف و 14 رای ممتنع تصوب کردند.براساس این
مصوبه دستگاه های اجرایی می توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل
نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر
به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت
ضوابط نیروهای انتظامی تحت نظر دستگاه ذی ربط اداره خواهند شد.شرح
وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان ها و آموزش و
انتصاب فرماندهی هر یک از این یگان ها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی
انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.نمایندگان
همچنین ماده الحاقی 4 لایحه برنامه را با 136 رای موافق، 2 رای مخالف و 6
رای ممتنع تصویب کردند که براساس آن قانون برنامه پنجم کشور تا پایان سال
1394 معتبر است.