دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی صدر: مارادونا منشوری می شود!

انتشار خبر حضور مارادونا به عنوان سرمربی تیم ملی از هفته های قبل و اظهار نظر دکتر احمدی نژاد رییس جمهور محترم درباره مارادونا،واکنشهای مختلف ومتفاوتی را فراهم آورده است .افکار: حمیدرضا صدرکارشناس و پژوهشگر سینما وفوتبال در یادداشتی که دراین باره نوشته آورده است اگر مارادونا درایران حضورداشت بااین اوصاف معلومی که درباره او زبانزد است و با معیار های موجود در فوتبال ایران ،به طور حتم یک مربی منشوری و البته سر آمداینگونه مربیان به شمار می آمد و شخص آقای عزیز محمدی اجازه مربیگری را هرگز به او نمی داد./مارادونا بهترین فوتبالیست تاریخ/آقای صدر درادامه نوشته که چگونه است ما برای مربی های بومی وخودی شمشیر آخته رااز نیام بیرون می کشیم ولی قرار است از مارادونا _هرچند که درباور من بهترین فوتبالیست تاریخ است -که از لحاظ اخلاقی بارها وبارها سقوط کرده و فروکاهیده استفاده کنیم؟