دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی لاريجاني: اميدي به مبارزه با فساد ندارم

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اميدي به مبارزه با فساد ندارم، گفت: نبايد با مقوله فساد و مبارزه با آن شعاري برخورد كرد كه جنبه‌ي احساسي داشته باشد بلكه بايد با فساد جدي و مستمرمبارزه كرد.به گزارش ايسنا، علي‌لاريجاني طي سخناني درمراسم اختتاميه همايش همت مضاعف، كار مضاعف،‌ ارتقاي سلامت نظام اداري كه عصر امروز در سالن خليج فارس نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار شد، با اشاره به روز 19 آذر روز مبارزه با فساد يادآور شد كه اين روز را سازمان ملل متحد نامگذاري كرده كه با برگزاري چنين نشستي نشان داده شد كه جمهوري اسلامي براي مبارزه با فساد اراده جدي دارد.ارتقاي جمهوري اسلامي در زمينه مبارزه با فساد در گزارش سازمان ملل زياد پسنديده نيستوي با تاكيد به اينكه جمهوري اسلامي در نامگذاري اين روز در كنوانسيون سازمان ملل نقش موثري داشته است گفت: درهمين رابطه مجلس شوراي اسلامي قانوني را مصوب كرد كه پس از آن در مجمع تشخيص مصلحت نيز تصويب شد.لاريجاني با اشاره به ارتقاي جمهوري اسلامي در زمينه مبارزه با فساد در گزارش سازمان ملل گفت: به نظر بنده اين ارتقا زياد پسنديده نيست چرا كه انتظار از جمهوري اسلامي بيشتر است.عدم مبارزه با فساد، مقبوليت اجتماعي حاكميت‌ها را تضعيف مي‌كندرييس قوه مقننه مبارزه با فساد را امري مهم خواند و گفت: اين مبارزه بايد در وجوه مختلف انجام شود چرا كه اگر اين مبارزه به درستي محقق نشود، تبديل به يك دور شده و امري تخريب كننده به شمار مي‌آيد، به گونه‌اي كه در صورت عدم مبارزه با فساد، مقبوليت اجتماعي حاكميت‌ها تضعيف گشته و با ناسالم شدن روابط اقتصادي، توسعه كشور نيز تخريب مي‌شود.لاريجاني افزود: وقتي فساد در جامعه‌اي حاكم شود، توسعه كشور با موانع جدي روبرو شده و به سرمايه اجتماعي نيز لطمه مي‌زند از اين رو بايد گفت كه موضوع مبارزه با فساد مساله فرعي نيست.درامر مبارزه با فساد بايد بدون تظاهر پيش رفتوي مساله فساد را يك پديده جهاني كه همه كشورهاي دنيا با آن درگيرند دانست و گفت: البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه معمولا مساله‌ي فساد را بايد با شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي دولت‌ها سنجيد چرا كه اين امر موضوع مهم و تاثيرگذاري در فرهنگ، اقتصاد، باور مردم و مشروعيت نظام‌ها به شمار مي‌آيد كه بايد بر اساس اين موارد و معيارها به آن توجه كرد.رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با تاكيد بر اينكه نبايد از مبارزه با فساد فرار كرد، گفت: بايد با اين واقعيت مواجه شد و به نحو معقول با آن مبارزه نمود. همچنين بايد در امر مبارزه با فساد بدون تظاهر جلو رفت نه اينكه از آن عبور نمود،البته عالمانه برخورد كردن با اين مقوله نيز موضوع مهمي به شمار مي‌آيد.مبارزه با فساد با هويت كشورمان گره خورده استلاريجاني با بيان اينكه اهميت موضوع مبارزه با فساد در نظام اسلامي مضاعف‌تر است، خاطر نشان كرد: در لسان رهبران جمهوري اسلامي از ابتداي انقلاب تاكنون مبارزه با فساد امري جدي به شمار آمده كه در كنار آن، توده‌هاي مردم اين موضوع را به عنوان خواسته و مطالبات‌شان مطرح مي‌كنند، در كنار همه اين موارد بايد گفت كه موضوع مبارزه با فساد جزء التزام‌بخش جامعه به شمار مي‌آيد.وي همچنين با تاكيد بر اينكه مبارزه با فساد با هويت كشورمان گره خورده است، گفت: در دين اسلام موضوع امر به معروف و نهي از منكر به عنوان مقوله‌اي از مبارزه با فساد مورد تاكيد قرار گرفته است كه اين موضوع در فلسفه قيام امام حسين (ع) نيز توجه شده است، از اين رو بايد گفت كه امر مبارزه با فساد جنبه ايدئولوژيك دارد.اگردر جامعه فساد رشد كند ساختار دولتي متزلزل مي شودعضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه تصريح كرد: اگر در جامعه فساد رشد كند در ساختار دولتي تزلزل‌هايي ايجاد خواهد شد، از اين رو بايد براي واكاوي مبارزه با فساد به اين سوال بنيادين پاسخ داد كه چرا در جمهوري اسلامي با پديده فساد مواجهيم و از آن مهمتر اين است كه چگونه بايد با آن مبارزه كرد؟ افزايش 22 پله‌اي رتبه ايران در مبارزه با فساد خوشحال كننده نيستلاريجاني در ادامه با تاكيد بر اينكه افزايش 22 پله‌اي رتبه ايران در مبارزه با فساد خوشحال كننده نيست، گفت: طراز جمهوري اسلامي ايران بايد در امر مبارزه به فساد نسبت به مبناي خودش سنجيده شود چرا كه انتظار از جمهوري اسلامي ايران بيش از اين است بر اين اساس نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه نبايد با مقوله فساد شعاري برخورد كرد و به آن جنبه‌ي احساسي داد. برگزاري دادگاه‌هايي براي افراد فاسد يك موفقيت به شمار نمي‌آيدوي با تاكيد بر برخورد درست با مقوله فساد گفت: اينكه دادگاه‌هايي براي افراد فاسد برگزار شده است يك موفقيت به شمار نمي‌آيد، موفقيت در مقوله مبارزه با فساد هنگامي حاصل مي‌شود كه حفظ جامعه در آن باشد كه از لحاظ سلامت اداري و اقتصادي اوضاع مطلوب شده است و اين مقوله به خوبي در جامعه لمس گردد، وگرنه با برگزاري چند دادگاه و اقدامات اين‌چنيني نبايد فكر كرد كه شرايط و مبارزه با فساد با نحو مطلوبي انجام شده است.لاريجاني مساله فساد را چند وجهي دانست و گفت: اين مقوله به مولفه‌هاي جامعه مربوط است، بايد در امر مبارزه با فساد به مقتضيات بومي و ظرفيت فكري جامعه نيز توجه كرد، از اين رو رويكرد بنده در مقوله مبارزه با فساد، رويكردي آرمان‌گرايانه توام با واقعيات است.از نظر معرفتي و علمي بايد به موضوع مبارزه با فساد تقرب درستي داشتبه گزارش ايسنا، لاريجاني درادامه سخنان خود به ارائه راهكارهايي براي مبارزه با فساد پرداخت و توضيح داد: از نظر معرفتي و علمي بايد به اين موضوع تقرب درستي داشت يعني بايد به اين سوال بنيادين پاسخ داد كه چرا در جمهوري اسلامي ايران فساد وجود دارد كه بايد به اين پرسش پاسخي عالمانه و صادقانه داد و آن را درست تحليل كرد و در اين رابطه دستگاه‌هاي مربوطه بايستي با نگاهي دقيقي و ريشه‌اي اين موضوع را تبيين كرده و از نظرات پژوهشگران نيز استفاده كنند.لاريجاني همچنين با بيان اينكه بايد به همه ابعاد مبارزه با فساد توجه كرد، افزود: فساد داراي جنبه‌هاي اخلاقي، مالي، فرهنگي، سياسي و اداري است كه بايد به همه ابعاد آن توجه كرد، مطمئنا اگر تنها به يك بعد فساد توجه شود، فساد در امور ديگر جاري و ساري خواهد شد و هيچ اتفاق خاصي نمي‌افتد و همچنان اشكالات باقي خواهند ماند.با اصلاح سيستم‌ها بسياري از فسادها در جامعه برطرف مي‌شودوي با تاكيد بر اينكه نمي‌توان با مقوله مبارزه با فساد موجي و گذرا مواجه شد، گفت: مبارزه با فساد بايد به صورت جدي و مستمر باشد و براي آن طرح و برنامه‌اي مدون تدوين گردد. به عبارت ديگر اين مقوله بايد داراي يك نظام سنجش و مدل تشخيص و ارزيابي باشد تا همواره مبارزه با فساد استمرار داشته باشد كه همه اين موارد نيازمند طراحي مدل درستي در اين رابطه است.رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه بايد به مقوله فساد نگاهي سيستمي و ساختاري داشت، گفت: بايد قبول كنيم كه با اصلاح سيستم‌ها بسياري از فسادها در جامعه برطرف مي‌شود، به طور نمونه بايد گفت كه بحث انحصارات در شيوه‌هاي دولتي فساد‌زا است به طوري كه اگر تنها سيستم‌هاي دولتي فربه شوند آنگاه بخش‌هاي كوچك قدرت خودنمايي پيدا نخواهند كرد و نمي‌توانند در صحنه اجتماعي ظهور و بروز داشته باشند.پاسخگو بودن مقامات ارشد يكي از راهكارهاي امرمبارزه با فساد استلاريجاني پاسخگو بودن مديران و مقامات ارشد را نيز به عنوان يكي از راهكارهاي امر مبارزه با فساد برشمرد و تاكيد كرد: در اين امر رسانه‌ها نقش موثري دارند كه مي‌توانند با فعال بودن خود فساد را كاهش دهند.لاريجاني با تاكيد بر اينكه حاكميت قانون در امر مبارزه با فساد امر مهمي به شمار مي‌آيد، گفت: هيچ ميزاني غير از قانون براي مبارزه با فساد وجود ندارد و مطمئنا ميلي حركت كردن باعث اشاعه فساد مي‌شود.شفافيت دردستگاه‌هاي مختلف يكي از راه‌هاي مبارزه با فساد استرييس قوه مقننه شايسته‌سالاري و سامان بخشيدن به مسائل كشور را نيز نكته مهمي برشمرد و افزود: مردم بايد اين احساس را بكنند كه افراد خبره سر كارند و از كارهاي سليقه‌اي پرهيز مي شود، در اين شرايط است كه مسائل كشور سامان مي‌يابد و مردم با پذيرفتن نظرات، شرايط را مي‌پذيرند.وي همچنين با تاكيد بر مقوله نظارت كارآمد گفت: داشتن اقتدار و روش‌هاي درست و ساز و كاري براي مهار فساد امر مهمي در مبارزه با فساد به شمار مي‌آيد.لاريجاني همچنين داشتن شفافيت در دستگاه‌هاي مختلف را نيز به عنوان راهكاري براي مبارزه با فساد برشمرد و يادآور شد: در برنامه پنجم، مجلس اصرار داشت كه بخش‌هاي مختلف ضوابط خود را اعلام كنند اين امر نيز بدان دليل است كه در اين زمينه در كشور اشكال وجود دارد و برخي مديران اجرايي تصور مي‌كنند كه با شفافيت كارهايشان، سلطه‌شان از بين مي‌رود اما آنها بايد بدانند كه همواره بايستي عقلانيت سيستم را پذيرفته و بر اساس قانون شفافانه عمل كنند. برخورد با فساد بيش از جنبه‌ي تنبيهي بايد جنبه‌ي بازدارنده داشته باشدرييس مجلس شوراي اسلامي برخورد قضايي و كيفري با مفاسد را امري مهم دانست و اظهار كرد: خوشحاليم كه در اين رابطه اراده‌اي در قوه قضائيه وجود دارد؛ اما در كنار آن بايد توجه كرد بيش از آنكه برخورد با فساد جنبه‌ي تنبيه‌اي داشته باشد بايد جنبه‌ي بازدارنده داشته باشد كه در اين زمينه قوه قضائيه كاستي دارد.وي با بيان اينكه برخي مفاسد اجتماعي به امنيت رواني جامعه لطمه وارد مي‌كند، گفت: قوه قضائيه به پرونده‌هايي در مورد قتل و تجاوز به عنف مطمئنا رسيدگي مي‌كند اما بعضا پيش مي‌آيد كه رسيدگي به برخي از اين پرونده‌ها هشت سال طول مي‌كشد كه در اين شرايط جنبه‌ي بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد يا اينكه از لحاظ رسانه‌اي آن طور عمل نمي‌شود كه جنبه بازدارندگي برخوردهاي دستگاه‌ قضايي پررنگ گردد.دستگاه‌هاي نظارتي در برخي امور برخورد با فساد را به مراجع خرد‌تر بسپارندبه گزارش ايسنا، لاريجاني با بيان اينكه دستگاه‌هاي نظارتي بايستي در برخي از امور برخورد با فساد را به مراجع خرد‌تر بسپارند، گفت: دستگاه‌هاي نظارتي بايد به برخي از دستگاه‌هايي كه با فساد درگيري بيشتري دارند توجه كنند و تمركز بيشتري داشته باشند.وي در ادامه با بيان اينكه مساله قاچاق در كشور ما يك معضل است، گفت: در صورتي كه دستگاه‌هاي نظارتي به اين مقوله توجه بيشتري داشته باشند مطمئنا فوايد بيشتري عايد كشور مي‌شود.نماينده مردم قم در خانه ملت با اشاره به پيام مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با فساد گفت: بخشي از پيام رهبر معظم انقلاب در مورد برخورد با ريشه‌هاي فساد و ام‌فسادها و دانه درشت‌ها اين موضوع را مي‌رساند كه بايد براي مبارزه با فساد به مسائل اساسي‌تر پرداخت و نظارت جنبه‌ي تبليغاتي نداشته باشد، البته به اين موضوع نيز اعتقاد دارم كه ممكن است برخي جنبه‌هاي تبليغاتي مبارزه با فساد بازدارنده باشد اما اين امر نيز بايد با برنامه صورت گيرد. جنبه‌هاي تبليغاتي و شعاري بعضي اقدامات در مبارزه با فساد به گونه‌اي باشد كه اثرگذارشودوي در ادامه به ارائه مثالي پرداخت و گفت: به طور مثال معوقات بانكي 50 هزار ميليارد ريال است اما بانك مركزي در بيلان كاري خود اعلام مي‌كند كه 400 ميليارد ريال از اين ميزان برگشته است كه اين آمار با آنچه كه اعلام شده تناسب ندارد از اين رو بايستي جنبه‌هاي تبليغاتي و شعاري بعضي كارها به گونه‌اي باشد كه اثرگذار شود.لاريجاني در ادامه با تاكيد بر اينكه دستگاه‌هاي نظارتي نيز بايستي از سلامت كافي برخوردار باشند،‌گفت: قوه قضائيه، مجلس و نهادهاي ديگر نظارتي بايستي توجه خاصي به سلامت سيستم اداري خود داشته باشند چرا كه در غير اين صورت نمي‌توان با فساد برخورد كرد، بعضا پيش آمده كه برخي فسادها در برخي دستگاه‌ها وجود دارد و آنها مي‌خواهند كه بخش‌هاي نظارتي را نيز آلوده كنند. يكي از مشكلات مبارزه با فساد غوغاسالاري استرييس مجلس شوراي اسلامي يكي از مشكلات مبارزه با فساد را غوغاسالاري دانست و توضيح داد: بعد از آنكه دستگاه نظارتي گزارش كارشناسي را اعلام مي‌كند سر و صدا و موجي به وجود مي‌آيد كه مانع از تحقق آن گزارش مي‌شود،از اين رو نبايد اجازه داد كه صداهاي مخرب مبارزه با فساد مانع شود كه حركت اين مبارزه در دستگاه‌ها عقيم بماند.وي استقلال دستگاه‌هاي نظارتي را نيز مهم برشمرد و اظهار كرد: اگر مردم احساس كنند كه دستگاه‌هاي نظارتي مستقلانه و بي‌طرفانه سخن مي‌گويند آنگاه موج‌آفريني در مقابل گزارش دستگاه‌هاي نظارتي نيز به ديوار مي‌خورد.لاريجاني افزود: بنده مخالف موج آفريني‌هاي به دروغ هستم چرا كه باعث مي‌شود كه دستگاه‌هاي نظارتي كارشان را خوب انجام ندهند.رسانه‌ها مراقب باشند كه طعمه و قرباني فساد نشوندرييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه رسانه‌ها مي‌توانند نظارت عامه را در كشور و دستگاه‌ها تحقق ببخشند، گفت: البته رسانه‌ها بايد مراقب باشند كه طعمه و قرباني فساد نشوند.وي افزود: مسئولان و دستگاه‌هاي مختلف نيز بايد پاسخگو باشند و دولت‌ها نيز با سعه صدر با رسانه‌ها برخورد كنند چرا كه رسانه‌ها مي‌توانند به سلامت اداري، اقتصادي و فرهنگي كشور كمك كنند.لاريجاني ادامه داد: از سوي ديگر رسانه‌ها نيز بايد خود كنترلي داشته باشند تا طعمه نشوند و در كنار آن نيز مسئولان بايد ديدي به رسانه‌ها بدهند تا با مطرح كردن كارهاي مهم مانع فساد شوند. لايحه برنامه پنجم مي‌توانست مختصرتر و نافع‌تر باشدرييس قوه مقننه با بيان اينكه در طول سالهاي گذشته التزام‌بخشي بخش نظارت و تقويت نهادهاي نظارتي حركت تكاملي داشته است،‌گفت: البته مجلس بر روي موضوع تنقيح قوانين سرمايه‌گذاري كرده است و بر روي ميدان قانونگذاري كار مي‌كند اما همه اين كارها به عهده مجلس نيست.رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب لايحه برنامه پنجم در مجلس گفت: مجلس بعد از دو سه ماه اين لايحه را به تصويب رساند و به شوراي نگهبان فرستاد اما به نظر بنده اين قانون مي‌توانست مختصرتر و نافع‌تر باشد و افق پنج ساله كشور را با تعيين نرخ رشد در بخش‌هاي مختلف مشخص كند، بر اين اساس بايد گفت كه وجوه ريزتر را بايستي در بودجه‌هاي ثانويه ديد نه اينكه آن را در لايحه برنامه پنجم گنجاند.مديران نبايد احساس كنند كه نهادهاي نظارتي قصد مچ‌گيري ازآنها دارندوي با بيان اينكه در تدوين اينگونه لوايح نقص متدلوژيك داريم، گفت: برنامه پنج ساله بايد به گونه‌اي باشد كه افق كشور را در طول پنج سال تدوين كرده و در راستاي سند چشم‌انداز بيست ساله باشد، برنامه بايد اينگونه باشد كه بدانيم كشور در پنج سال آينده به كجا مي‌رسد.لاريجاني با تاكيد بر اينكه بايد به مساله فساد در جمهوري اسلامي ايران به عنوان موضوعي مهم و بنيادين پرداخت گفت: مديران نبايد اينگونه احساس كنند كه نهادهاي نظارتي قصد مچ‌گيري از آنها دارند. آنها بدانند قصد نهادهاي نظارتي مچ‌گيري نيست و نمي‌خواهند مديري را تخريب حيثيتي كنند.رييس مجلس در پايان گفت: بين فردي كه ناآگاهانه تخلفي انجام داده با فردي كه عالمانه آن تخلف را انجام داده است تفاوت وجود دارد، قصد دستگاه‌هاي نظارتي تمركز بر روي وجوهي است كه همه منافع كشور را پوشش مي‌دهد.به گزارش ايسنا، لاريجاني همچنين از نمايشگاه ارتقاي سلامت نظام اداري نيز بازديد كرد.