دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی باشگاه پرسپوليس محكوم شد!

راي كميته انضباطي در خصوص شكايت افشين قطبي از باشگاه پرسپوليس در خصوص تعيين وضعيت پرداخت ماليات قرارداد فصل 88-87 وي با اين باشگاه اعلام شد.به گزارش فارس، جلسه رسيدگي دعوي افشين قطبي در خصوص تعيين وضعيت پرداخت ماليات قرارداد وي با باشگاه پرسپوليس با حضور وكيل باشگاه برگزار شد و با توجه به بند 8 اين قرارداد كه در آن باشگاه متعهد به پرداخت ماليات ناشي از قرارداد با افشين قطبي شده بود، كميته انضباطي پس از شنيدن دفاعيات وكيل باشگاه در جلسه كميته انضباطي و پس از بررسي دقيق و در نظر گرفتن بندهاي 2 و 3 ماده يك قانون ماليات هاي مستقيم، باشگاه پرسپوليس را محكوم به پرداخت ماليات قرارداد كرده است.راي صاده قابل تجديد نظر در كميته استيناف است.