دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تولد مواد خودمختار خودترميم!

محققان دانشگاه «آريزونا» موفق به توليد ماده‌اي شده‌اند كه احتمالا نه‌ تنها قادر به يافتن آسيب در مواد ساختاري مانند ترك‌خوردگي در كامپوزيت تقويت شده با فيبر است بلكه حتي مي‌تواند آن را تعمير كند.به گزارش ايسنا هدف از ساخت «ساختارهاي تطبيقي مستقل»، شبيه‌سازي توانايي سيستم‌هاي بيولوژيكي مانند استخوان براي احساس وجود آسيب‌ديدگي، توقف پيشرفت آن و دوباره‌سازي خود است.اين ماده جديد خودمختاراز پليمرهاي «شبه‌حافظه» با يك شبكه فيبرنوري تعبيه ‌شده استفاده مي‌كند كه هم به عنوان سنسور تشخيص آسيب و هم سيستم تحويل تحريك حرارتي براي ايجاد يك واكنش كه ويژگي‌هاي پيشرفته حسي و بهبود سيستم‌هاي بيولوژيك را شبيه‌سازي كرده، عمل مي كند.يك ليزر مادون قرمز، نور را از ميان سيستم فيبر نوري براي گرم كردن منطقه‌اي مواد، تحريك منطقه مقاوم و ترميم مكانيزم‌ها منتقل مي‌كند.سيستم مواد قادر است سختي يك نمونه را تا 11 برابر افزايش دهد. پس از سخت شدن نمونه، ترَك با استفاده ازاثر شبه‌حافظه براي ترميم 96 درصد از مقاومت اصلي جسم از بين خواهد رفت.پروسه ترميم مواد را مي‌توان در زماني كه ساختار در حال كاركردن است ‌بر آن اعمال كرد.اين درحالي است كه تاكنون اين كار با تكنيك‌هاي ترميمي موجود ممكن نبوده ‌است.