دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی درياچه پريشان ، پريشان‌تر شد!

در حالي‌كه تلاش ها براي ايجاد راه جديد در حاشيه درياچه پريشان آغاز شده است محيط زيست سعي در توقف ادامه عمليات راهسازي دارد تا پريشان براي دومين بار در تب و تاب بحران راهسازي قرار نگيرد اما به نظر مي رسد تلاشها تاکنون ثمر بخش نبوده است.به گزارش مهر، درياچه پريشان براي بار اول مدتها پيش مورد تعرض بيلهاي ميکانيکي براي راهسازي قرار گرفت تا بر اين اساس جاده اي در بخش شمالي درياچه احداث شود. پس از اين اقدام گروه هاي مختلف از جمله محيط زيست عمليات راهسازي را متوقف کردند تا درياچه پريشان در شهرستان کازرون فارس مورد آسيب عمليات راهسازي قرار نگيرد. اما در حالي‌که دوستداران درياچه پريشان تصور مي کردند که عمليات راهسازي در حريم درياچه براي هميشه متوقف شده اين روزها دوباره خبر رسيده که تلاش‌هايي براي انجام عمليات راهسازي جديد درجوار درياچه پريشان در حال انجام است.کميته ارزيابي محيط زيست راي به آغاز عمليات داددر اين خصوص دبير موسسه 13 فروردين با اشاره به تلاشهايي که در خصوص جلوگيري از انجام راهسازي و صدور مجوز براي اين اقدام در درياچه پريشان در جلسه کميته ارزيابي محيط زيست مقارن 16 آذر ماه انجام داده، بيان کرد: در اين جلسه شرکت داشتم و دلايل و مستندات خود را مبني بر غير قابل توجيه بودن راهسازي در پريشان، ارائه دادم اما بازهم اين کميته راي به صدور مجوز داد. سيد علي اکبر کاظميني مسير راهسازي جديد در پريشان را صيف آباد به پل آبگينه اعلام کرد و افزود: اين راه يک مسير بين مزارع است که در غرب درياچه قرار دارد.کميته به نظر کارشناسان توجهي نمي کندوي با تاکيد بر اينکه کميته مذکور در حال انجام کار غير کارشناسي است، بيان کرد: اين کميته به نظرات کارشناسان توجهي نمي کند و مشخص نيست که اين کميته ارزيابي چرا نظرات کارشناسان را قبول نمي کند. اين دوستدار محيط زيست با تاکيد بر اينکه اين جاده هيچ دليل منطقي براي احداث ندارد، عنوان کرد: بنده تا به حال بارها از حقوق روستائيان همجوار پريشان دفاع کردم و اگر قرار است خدماتي به روستائيان ارائه شود پس چرا با استفاده از جاده اي که اکنون وجود دارد امکاناتي نظير درمانگاه و… براي اهالي ساخته نمي شود و اصرار به ساخت اين جاده است. کاظميني با اشاره به اينکه تمام جوامع کازرون از اينکه پريشان در اين شهرستان وجود دارد، افتخار مي کنند و با راهسازي در آن مخالفند، بيان کرد: در جلسه کميته ارزيابي، اداره راه نيز حضور داشتم و آنها در بخشي از جلسه به بدهي 92 ميلياردي اداره راه اشاره کردند و در اين خصوص بايد گفت اگر چنين بدهي وجود دارد پس چرا مي خواهند پروژه جديدي را شروع کرده و چرا پروژه هاي ديگر خود را به اتمام نمي رسانند.دليل احداث جاده منطقي نيستوي يادآور شد: همچنين در اين جلسه يکي از دلايلي که به عنوان لزوم احداث جاده جديد مطرح شد مسئله امنيتي بود که قبلا اهالي يکي از روستاها به دلايلي جاده را چند ساعت مسدود کرده بودند و اکنون لزوم ايجاد جاده اي جديد احساس مي شود که بايد گفت اين جاده يک شاهراه ارتباطي است و اين دليل نيز منطقي نيست. دبير موسسه 13 فروردين بيان کرد: بايد گفت که خود کارشناسان محيط زيست نيز مخالف احداث جاده هستند و محيط زيست نيز با اقدامات قانوني خود از انجام هرگونه عمليات راهسازي جلوگيري کرده است. بايد در نظر داشت که راهسازي در حريم اين درياچه با توجه به اينکه اکنون اين درياچه با خشکي نيز دست به گريبان است، آسيبها و خطرات بسياري را براي پريشان به بار خواهد آورد که متوليان امر بايد به اين بخش از مسئله نيز توجه کافي داشته باشند.